PŘEDMLUVA

Před odesláním zboží na reklamaci nás prosím kontaktujte přes email reklamace@scootering.cz, rádi poradíme jak postupovat.

Kam doručit zboží k reklamaci:

Scootering s.r.o., Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí, Tel. +420 774 333 283, email: reklamace@scootering.cz

Reklamační formulář ke stažení: Formulář pro uplatnění reklamace

Neposílejte prosím zásilku jako doporučený dopis nebo balík k vyzvednutí u přepravce, není v našich silách jezdit pro zásilky k přepravcům, kdy je vždy nutné nám zásilku doručit na naši adresu.

Freestyle koloběžky je sport, při kterém dochází k extrémnímu zatěžování dílů, díly jsou konstruovány tak, aby vydržely hodně, ale i tak se dají zničit během několika minut. Proto je potřeba během používání klást důraz na to, jakým způsobem s koloběžkou zacházíme, jak s ní dopadáme, omezit nežádoucí nárazy, pády, neházet s koloběžkou, atd. Při správném používání vydrží koloběžka mnohem déle než dva roky. Životnost hliníkových dílů nebo jeho částí je udávaná výrobcem a je obvykle několik měsíců. Doporučujeme, aby se ke koloběžce jezdec choval dobře. Nezacházejte s koloběžkou tak jak mnohdy vidíte v etrémníh videích. Jsou jezdci, kteří na koloběžce nemají po roce ježdění škrábanec a pak je tu druhý extrém jezdců, kteří zlikvidují koloběžku za 3 měsíce. Pak už záleží na jezdci a co mu dovolíte, jestli bude potřebovat 4 koloběžky do roka, nebo jednu na 5 let. Dále je potřeba dodržovat záruční podmínky, například u továrních koloběžek není dovoleno měnit hlavní díly za jiné, pokud vyměníte na koloběžce např. řídítka, přicházíte o záruku. Není dovoleno jednotlivé díly upravovat, například pokud zkrátíte řídítka, přicházíte o záruku. Není dovoleno kombinovat díly jiných výrobců, pokud máte koloběžku poskládanou z více značek, můžete mít problém s uplatněním záruky díky nekompatibilitě jednotlivých dílů.

Záruka není pojištění. Záruka se nevztahuje na odolnost, zničení nebo opotřebení, ale pouze na výrobní vady způsobené výrobcem. Skrytá výrobní vada se obvykle projeví hned při prvním použití výrobku. Mechanické poškození vzniklé nárazem, havárií nebo nabouráním do překážky není výrobní vadou, stejně jako u ostatních dopravních prostředků. Pokud už nějakou dobu výrobek používáte a například u freestylové koloběžky zlomíte desku, řídítka, nebo zadřete ložiska, nejedná se většinou o výrobní vadu, ale nesprávné použití, zanedbanou údržbu. Pro uznaní reklamace je nutné, aby na reklamovaném výrobku nebyly stopy po nesprávném použití. Před odesláním výrobek řádně prohlédněte, zda nenese stopy po nesprávném použití - deformace, hluboké rýhy po nárazech, atd... Freestyle koloběžka je určena pro extrémní sport, kdy při nezvládnutí kontroly nad koloběžkou dochází k různým extrémním situacím, nárazům na různé části koloběžky. Například při nepovedeném triku nebo pádu jezdce, může koloběžka nekontrolovatelně narážet na různé části překážek a může dojít k poškození, které nemusí být vidět a může se projevit následně při standardním používání. Nejvíce koloběžka trpí při nárazech o překážky, když se jezdec učí nové triky, které ještě neumí odjet a bouchá tak s koloběžkou o překážku nebo dopadá do driftu, atd...

Pozor na poškození mrazem! Kovové součásti, plasty a zejména hliníkové díly jsou při nízkých teplotách mnohem křehčí než při běžné teplotě okolo +20°C. Málo kdo vydrží v zimních měsících nejezdit a je potřeba mít na paměti, že v tomto období je koloběžka mnohem náchylnější na poškození nárazem. Při nízkých teplotách není problém snadno zlomit vidlici, řidítka nebo desku a je potřeba mít to při používání koloběžky v zimním období na paměti a přizpůsobit tomu zacházení s výrobkem.

Pozor na poškození vysokými teplotami! Ve vysokých letních teplotách dochází k rozpínání jednotlivých dílů a některé kovy můžou po nasvícení na přímém slunci změnit svoji pevnost - změknout a například řídítka se dají snadněji ohnout. Ve vysokých letních teplotách snadněji svlíknete nebo utrhnete gumu z kolečka freestyle koloběžky, díky její tepelné roztažnosti. Tohle všechno je potřeba mít na paměti při používání koloběžky v letních horkých dnech a přizpůsobit tomu zacházení s výrobkem.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávající společnosti Scootering s.r.o. se sídlem Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 11823526, zapsaná pod spisovou značkou C 86965 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „scootering.cz“ nebo „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží zakoupeného u prodávajícího přes internetový obchod www.scootering.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

-        je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

-        jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

-        vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

-        zboží bylo upraveno kupujícím, nebo zboží bylo nekompatibilně sestaveno kupujícím,

-        je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

-        při porušení interních pokynů pro údržbu a používání zveřejněných v článku Pokyny pro údržbu a používání (ZDE),

-        vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Článek 2

Uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho prodejně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu prodejny. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Reklamaci lze rovněž uplatnit zasláním reklamovaného zboží na prodejnu, kdy zásilka musí obsahovat reklamované zboží v čistém stavu, kopii dokladu o zakoupení, vyplněný formulář pro uplatnění reklamace nebo jiný průvodní dopis s popisem vady a kontaktními údaji pro komunikaci zasílání informací o stavu reklamace a zaslání zboží či vyrovnání, požadovaným způsobem vyřízení reklamace, kdy bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 V případě, že výrobce zboží poskytuje na některé z nabízeného zboží či jeho částí záruku kratší než 24 měsíců, je to považováno za životnost zboží nebo jeho částí při běžném používání, kdy konkrétní délka záruky zboží je uvedena výrobcem na jeho oficiálních internetových stránkách, kdy však i po uplynutí doby označené jako záruka životnosti výrobku se na výrobek vztahuje běžná záruční lhůta v délce 24 měsíců. Životnost freestyle koloběžek a jejich dílů je od 30 do 90 dní od zakoupení. Zákonnou záruční lhůtu (doba pro uplatnění práv z vadného zboží) nelze zaměňovat s životnosti zboží tj. dobou, po kterou při správném používáni a správném ošetřování, včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívaní vydržet. Životnost zboží určeného k extremním sportům představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů, kdy tato lhůta neplatí při krizové situaci. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady nebo lhůta po kterou trvá krizová situace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě, pokud nenastane krizová situace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně v emailové komunikaci potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Úplnost a jakost při převzetí

 

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky a jeho obal a v případě poškození obalu při převzetí od přepravce je kupující povinen vyznačit v předávacím protokolu přepravce poškození obalu nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Kupující dále v den převzetí od přepravce zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má a veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu ihned nahlásit na kontaktní email nebo jiným prokazatelným způsobem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však kupujícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

-        zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-        zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-        zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-        zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má prodávající právo na snížení ceny reklamovaného zboží ve výši odpovídající opotřebení a předpokládané životnosti zboží, za dobu po kterou bylo zboží kupujícím užíváno. O výši snížení ceny reklamovaného zboží rozhoduje prodávající.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

 

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

V krizových situacích jako je například uzavření nebo omezení provozu orgány státní moci, zásahem vyšší moci, při vyhlášení výjimečného stavu, při karanténě nebo nemoci pověřeného pracovníka a v podobných krizových situacích jsme oprávnění zaslané zboží na reklamace nepříjmat, nedodržovat zákonem stanovené lhůty pro vyřízení reklamace a to bez sankcí a následků z toho za běžného stavu plynoucích, jsme oprávněni prodloužit zákonnou lhůtu pro vyřízení reklamace o dobu po kterou je doručené zboží k reklamaci v karanténě nebo o dobu krizového stavu. Stejně tak není možné přijímat nebo v zákonné lhůtě uzavřít reklamace u nichž je v krizové situaci distributor nebo výrobce reklamovaného zboží. Při platných hygienických opatřeních proti epidemii Covid-19, berte prosím na vědomí, že v tomto období nejsme schopni dodržet standardní lhůty pro vyřízeni reklamace, reklamační řízení může trvat déle.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2021.